Pierwsza radość dziecka

to poczucie że jest kochanym …”

 

 

Od projektu do nowych domów ……

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat „Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka” miasto Bydgoszcz zrealizowało projekt, w wyniku którego nastąpiło wyodrębnienie, w miejsce jednej placówki, w jednym budynku dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (do 14 miejsc każda) typu: interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego. 

 

Poprzez realizację projektu tj. wyodrębnienie placówek zagwarantowano 28 dzieciom warunki do życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych. Prace przygotowawcze do etapu projektowego rozpoczęły się już w kwietniu 2016r. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz znaczna poprawa komfortu życia wychowanków BZPOW, jak również zakup niezbędnego wyposażenia dla obu placówek.

 

Na parterze budynku utworzono Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego.

Na piętrze natomiast powstała Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby każdej placówki wymagała wykonania odpowiednich prac budowlanych (m.in. remont wewnątrz budynku, ściany działowe, sanitariaty, stolarka, ochrona przeciwpożarowa), elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych.

Przystosowano placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Tworząc placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno - terapeutycznego zrealizowano, w ramach planowanej inwestycji, dodatkowo salę do zajęć z integracji sensorycznej (tzw. salę doświadczania świata).

 

 

Finanse projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 614 837,21 PLN

WKŁAD BUDŻETU MIASTA: 535 157,05 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 079 680,16 PLN

 

 

Uchwała i decyzje …..

Po zakończonych pracach modernizacyjno-remontowych nadszedł czas na prawne usankcjonowanie poczynionych zmian organizacyjnych w strukturach systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej działającego w Bydgoszczy.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę nr LXVI/1393/18 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i umiejscowienia na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Bydgoszczy przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wchodzącej w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy Centrum administracyjnego do spraw obsługi placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, wsparcia dziennego i hostelu w Bydgoszczy, natomiast Wojewoda Kujawsko Pomorski wydał Decyzję nr WPS.IX.9423.1.11.2018.BG z dnia 20 września 2018r. oraz Decyzję nr WPS.IX.9423.1.10.2018 o utworzeniu, w budynku przy ul. Stolarskiej 2, dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych spełniających wszelkie standardy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

Uroczyste otwarcie!

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy dokonał w dniu 09 września 2018r. uroczystego otwarcia nowych domów.

W tej podniosłej chwili towarzyszyło nam grono zaproszonych Gości –nasi Przyjaciele i Darczyńcy, Osoby reprezentujące instytucje z którymi współpracujemy każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

 

Media o naszej uroczystości:

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/wiekszy-komfort-dla-dzieci/

https://pomorska.pl/dom-dziecka-w-bydgoszczy-otwarty-po-remoncie-zdjecia/ga/13561207/zd/31614977

http://bydgoszcz24.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/7561_dom_bzpow_przy_stolarskiej_po_remoncie.html

https://bydgoszcz.tvp.pl/39405652/dom-malego-dziecka-na-kapusciskach-po-remoncie-jest-przytulniej-i-wygodniej

https://expressbydgoski.pl/dom-dziecka-w-bydgoszczy-otwarty-po-remoncie-zdjecia/ga/13561207/zd/31614977