STATUT STOWARZYSZENIA "TAK dla POMOCY"

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie "TAK dla POMOCY" zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest organizacją, dobrowolną, samorządna i społeczną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie działa głównie w obszarach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, resocjalizacji terapii i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz bezpieczeństwa, edukacji, zapobiegania patologiom społecznym, kultury i rozrywki, a ponadto sportu i ekologii.

§6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

 1. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest:
  a. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzin z małoletnimi dziećmi, nieletnich, osób samotnych i starszych, takich jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne,
  b. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych,
  c. upowszechnienie wzorców i postaw akceptowanych społecznie,
  d. edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kształtowania umiejętności społecznych,
  e. zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  f. zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci , młodzieży i dorosłych , w tym osób niepełnosprawnych somatycznie i intelektualnie
  g. promowanie i upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów-mediacje i negocjacje

 2. Do celów i zadań szczegółowych Stowarzyszenia należy:
  a. kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze ww. zjawisk i możliwości zapobiegania im,
  b. rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami i inicjatywami społecznymi w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,
  c. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie odpowiednich zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aby niestały się ofiarą przestępstwa,
  d. udzielanie pomocy i wsparcia osobom w rodzinie, których występują zjawiska patologiczne i bieda,
  e. upowszechnianie i ochrona praw dziecka szczególnie krzywdzonego,
  f. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży (sądy, policja, pomoc społeczna, służba zdrowa i inne),
  g. inspirowanie i wspieranie placówek i tych form działalności, które tożsame są z celami

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania i cele poprzez:
  a. wnioskowanie, inicjowanie i współdziałanie z władzami i administracją samorządową, zabiegając o to, by działania dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży były zadaniami priorytetowymi,
  b. współpracę z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami powołanymi do zapobiegania patologii społecznych i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży,
  c. wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczanie zjawisk patologicznych zagrażających nieletnim,
  d. prowadzenie własnych działań informacyjnych poprzez broszury, ulotki, spotkania, festyny, prelekcje, wykłady, seminaria, telefony zaufania, punkty konsultacyjno – poradniane, inspirowanie działalności publikacyjnej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
  e. wprowadzanie własnych programów dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zlecanie opracowania takich programów podmiotom prawnym lub fizycznym,
  f. gromadzenie środków dla realizacji zadań dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zabieganie o przyznanie dotacji, darowizn, fundacji, grantów itp.,
  g. organizowanie w szkołach spotkań i prelekcji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  h.organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla różnych grup zawodowych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, i.prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji założeń statutowych,
  j. zatrudnianie osób merytorycznie i fachowo przygotowanych do realizacji, ww. zadań i celów,
  k. organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
  l. prowadzenie badań w zakresie diagnozowania stanu i zagrożeń dzieci i młodzieży, przygotowanie działań innowacyjnych w tym zakresie, przedstawienie wniosków i raportów dot. stanu zagrożeń dzieci, młodzieży, rodziny – właściwym organom administracji państwowej, samorządowej, zainteresowanym instytucjom,
  m. tworzenie innych form wspierania inicjatywy w zakresie profilaktyki zagrożeń patologią społeczną dzieci, młodzieży i ich rodzin,
  n. tworzenie i realizację wszelkich programów dot. przeciwdziałania i zwalczania agresji,
  o. zbiórki środków finansowych i materialnych na pomoc dzieciom i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych,
  p. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego,
  q. prowadzenie programów kształtujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
  r. prowadzenie działalności charytatywnej dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych,
  s. prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, edukacyjnej,
  t. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, rehabilitacji, ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
  u. działalność sportowa i ekologiczna,
  v.działalność diagnostyczna, doradcza, mediacji i negocjacji,
  w. realizacja programów dla osób przejawiających agresję i ofiar przemocy

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§10

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  a. Członków zwyczajnych,
  b. Członków wspierających,
  c. Członków honorowych.

§11

 1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych, którzy chcą czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji.

§12

 1. Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo udziału w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu,
  b. czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu,
  c. prawo korzystania ze świadczeń, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.

§13

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  a. brania czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań Stowarzyszenia,
  b. stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia,
  c. regularnego opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na rzecz stowarzyszenia pomoc materialną lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkowie wspierający – osoby prawne są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli.
 4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15

 1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego.
 2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo ustaje w przypadku: a.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  b. skreślenia przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,
  c. skreślenia przez Zarząd z powodu skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne,
  d. skreślenia przez Zarząd z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia. – propozycja dopisku!

RODZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.
 3. Władze Stowarzyszenia mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do dalszego pełnienia funkcji władze te mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. – alternatywny zapis ust. 3!

§18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/2 ogółu członków Stowarzyszenia. Termin na zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego wynosi 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje wyłącznie w sprawach dla rozstrzygnięcia, których zostało zwołane.

§20

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, przypadającym nie wcześniej niż 2 tygodnie po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a. ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
  b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  d. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  e. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem,
  f. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
  g. ustalanie wysokości opłat członkowskich,
  h. podejmowanie uchwał dot. zmian w statucie.

§22

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków władzą jest Zarząd Stowarzyszenia liczący od 4 do 6 członków.
 2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.
 4. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Na tę okoliczność przedstawia stosowne pisemne oświadczenie.

§23

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecnych, co najmniej ½ składu jego członków, w tym prezesa lub v-ce prezesa.

§24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
  b. działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
  c. uchwalanie planów pracy i budżetu,
  d. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
  e. podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
  f. współpraca z właściwymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Stowarzyszenia,
  g. pobieranie składek członkowskich,
  h. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia.

§25

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, w skład, której wchodzi przewodniczący oraz 2-3 członków.
 2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności Zarządu,
  b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wyników kontroli i wniosków z nich wynikających oraz żądanie wyjaśnień,
  c. ocena projektu budżetu i bilansu,
  d. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.
 4. Członkowie organu kontroli:
  a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanową jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a. Składki członkowskie,
  b. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, fundacje, dochody z działalności gospodarczej,
  c. Dochody z działalności statutowej,
  d. Środki pozyskane ze zbiórek publicznych,
  e. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,

§27

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub v-ce prezesa.
 2. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanej dalej "osobami bliskimi",
  b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  d.zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.