Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego

ul. Stolarska 2/2
85-851 Bydgoszcz

tel.: (52) 361 18 44

fax.: (52) 361 24 99


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO

 

Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, z terenu miasta Bydgoszczy, w wieku od 0 do 18 lat i więcej, z zaznaczeniem, iż w bydgoskim systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej ofertę dla dzieci starszych i młodzieży proponuje Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Traugutta 5.

Umieszczenie dziecka, w naszej placówce, poniżej 10-go roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Umieszczenie dzieci powyżej 10-go roku życia może być zrealizowane w następujących przypadkach :

1) na podstawie orzeczenia sądu;
2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeśli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań.

Przyjmuje się zasadę nie rozdzielania rodzeństw, chyba, że jest to podyktowane względami wychowawczymi lub innymi ważnymi względami.

Placówka interwencyjna znajduje się w budynku wielorodzinnym dwupoziomowym na piętrze. Do dyspozycji dzieci są pokoje 1 lub 2 osobowe, 2 łazienki (1 dla chłopców, 1 dla dziewczynek). pokój odwiedzin, salon z aneksem kuchennym, pokój komputerowy, sala gimnastyczna, sala doświadczania świata.

Zapewniamy doraźną oraz ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży w czasie trwania sytuacji kryzysowej, pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, odpowiednich do potrzeb warunków rozwoju oraz wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Wszelkie działania podejmowane przez Placówkę mają na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz sprzyjanie ich wszechstronnemu rozwojowi.

Dbamy o zabezpieczenie potrzeb dzieci poprzez :

1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

2) dostęp do opieki zdrowotnej,

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,

4)zaopatrzenie w produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach, oświadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, socjoterapeutycznych a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

6) wyposażenie w:

  1. a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku - stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
  2. b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
  3. c) środki higieny osobistej.

7) zaopatrzenie w podręczniki, przybory szkolne,

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, kwotę tę ustala Dyrektor BZPOW, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora BZPOW.

9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeby dzieci odbywa się w szkołach na terenie Miasta Bydgoszczy lub w systemie nauczania indywidualnego,

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

12) uczestnictwo, w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza Bydgoszczą,

14) pokrycie kosztów przejazdu do i z uzasadnionego miejsca pobytu poza Placówką.

Rozwój dzieci wspieramy poprzez:

  1. a) umożliwienie kształcenia w różnych formach, zgodnie z potencjalnymi możliwościami oraz aspiracjami dziecka,
  2. b) wyrównywanie deficytów rozwojowych,
  3. c) stosowanie indywidualnych metod i prowadzenie specjalistycznych zajęć, mających na celu przezwyciężenie trudności dotyczących kariery szkolnej oraz społecznego funkcjonowania dziecka,

d)kształtowanie zainteresowań oraz umiejętności związanych z innymi formami aktywności dziecka,

  1. e) sporządzenie i realizacja planu pomocy dziecku przy współpracy z asystentem rodziny.

6) podejmowanie działań zmierzających do:

  1. a) utrzymywania i zacieśniania więzi dziecka z rodziną,
  2. b) powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej,

7) umożliwianie wychowankom regularnych kontaktów z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd ograniczył takie prawo,

8) prowadzenie poradnictwa dla rodziców wychowanków, a także innych form pracy z ich rodzinami,

9) organizowanie dla wychowanków różnych form opieki w środowisku,

10) przygotowanie do życia w społeczności po opuszczeniu placówki, zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

11) pozyskiwanie i umożliwianie kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi (szczegółowe zasady funkcjonowania rodzin zaprzyjaźnionych w BZPOW określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem),

Pobyt wychowanka ustaje w przypadku:

1) powrotu wychowanka do rodziny,

2) usamodzielnienia wychowanka,

3) zakwalifikowania do innej formy pieczy lub opieki,

4) postanowienia sądu o zakończeniu pobytu wychowanka w Placówce.