1. Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży.
2. Działania na rzecz rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną.
3. Edukacja dzieci i młodzieży.
4. Podejmowanie wszelkich działań w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, materialna, rzeczowa itp.)
5. Upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie.

 

Prowadzone działania:
1. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych i kandydatów na asystenta rodziny (licencja MPiPS).
3. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Poszukiwanie środków na wsparcie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.
5. Szkolenie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z aktualnych przepisów prawa.
6. Działania profilaktyczne, ochronne, promujące społecznie akceptowane zachowania wśród dzieci, młodzieży, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną i wykluczeniem społecznym,