REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA "Tak dla POMOCY"

§ 1.

 1. Zarząd Stowarzyszenia "TAK dla POMOCY" zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania i niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Zarządu mieści się przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy.
 3. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.

 1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie w czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 3.

 1. Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu określa § 17 ust.1-3 Statutu Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub v-ce prezesa zgodnie z § 27 ust.1 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach bieżących – według przydzielonego mu zakresu kompetencji. W razie sprzeciwu chociażby jednego członka Zarządu co do określonego sposobu prowadzenia sprawy lub organizowania działalności Stowarzyszenia, następuje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy uchwałą Zarządu.

§ 4.

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
 3. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 5. realizacja programu i celów Stowarzyszenia,
 6. określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu,
 7. opracowanie preliminarza budżetowego,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego lub nieruchomego,
 9. ustalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,
 12. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 13. powoływanie specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
 14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 15. udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
 16. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 17. przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 5.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

 1. w sprawach członkowskich:
  a) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Statucie,
  b) przyjmowanie oświadczeń nowych członków o wstąpieniu do Stowarzyszenia,
  c) ustalanie zasad wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających,
  d) skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
  e) składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
  f) wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 2. w sprawach Walnego Zebrania Członków :
  a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
  c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. w sprawach majątkowych:
  a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
  b) inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Statucie Stowarzyszenia.

§ 6.

 1. Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka Zarządu, Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :
  1) członkowie Komisji Rewizyjnej,
  2) przedstawiciele członków wspierających,
  3) goście zaproszeni przez Zarząd.
 5. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Biura Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 7.

 1. O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia, na trzy dni przed posiedzeniem.
 2. Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.
 3. Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie

§ 8.

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.
 2. Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

§ 9.

 1. Zarząd głosuje jawnie.
 2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.

§ 10.

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

§ 11.

 1. Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności :
  1) tytuł uchwały,
  2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  4) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  5) termin wejścia w życie uchwały.
 2. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, wskazuje rok i datę jej podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 12.

 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.
 2. Posiedzenia Zarządu obsługuje Biuro Stowarzyszenia.
 3. Protokół zawiera w szczególności :
  1) datę posiedzenia,
  2) porządek posiedzenia,
  3) krótki opis przebiegu dyskusji,
  4) wyniki głosowań,
  5) numery i tytuły podjętych uchwał,
  6) zdania odrębne do podjętych uchwał,
  7) złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.
  4.Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.
  5.Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
  6. Rejestr uchwał i protokółów prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 14.

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Zarządu.
 3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Regulamin Zarządu został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 21.05.2012 r. w Bydgoszczy i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy:

1. Prezes …………………

2. V-ce prezes …………………

3. Sekretarz …………………

4. Skarbnik …………………