Mieszkanie usamodzielnienia

ul. Popiełuszki 1/2
85-863 Bydgoszcz

tel./fax 52 320 10 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Historia:

Mieszkanie Usamodzielnienia rozpoczęło swoją działalność 10 grudnia 2012 roku. Jako placówka socjalizacyjna zajęła lokal na I piętrze budynku należącego do Domu Pomocy Społecznej ,,Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54/1. Czternastu wychowanków w wieku od dwunastu do dziewiętnastu lat wprowadziło się wówczas do specjalnie dla nich wyremontowanego i wyposażonego w niezbędne meble, sprzęty oraz pomoce mieszkania. Składa się ono z pięciu sypialni, salonu, aneksu kuchennego i dwóch łazienek. Wychowankowie maja również dostęp do piwnicy oraz pokoju odwiedzin.

Przez te lata działalności zasady i regulaminy panujące w Mieszkaniu ulegały drobnym modyfikacjom, ale główny cel pozostał ten sam. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia. Placówkę opuściło do dziś piętnaścioro podopiecznych, którzy rozpoczęli własną drogę życiową. Rotacji podlegał również skład kadry wychowawców.

W 2017 roku budynek, w którym mieści się Mieszkanie Usamodzielnienia, za sprawą starań Dyrekcji i decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy przejął oficjalnie Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych co wiązało się ze zmianą adresu na Popiełuszki 1/2.

W chwili obecnej w Mieszkaniu Usamodzielnieniu przebywają cztery wychowanki i ośmiu wychowanków w wieku od sześciu do osiemnastu lat. Opiekę nad nimi sprawuje czterech wychowawców oraz opiekunka dziecięca pod kierownictwem Koordynator Mieszkania.

Misja Mieszkania i cel pracy:

Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia poprzez wyposażenie go w niezbędne ku temu umiejętności i wiedzę.

Wizja Mieszkania:

Wychowankowie mieszkający w Mieszkaniu Usamodzielnienia maja zapewnione warunki zbliżone do tych panujących w domach rodzinnych. Mogą w pełni uczestniczyć w codziennych obowiązkach i zadaniach. Uczą się racjonalnie gospodarować budżetem domowym, dokonywać przemyślanych zakupów żywnościowych, sporządzać posiłki, dbać o ład, porządek i wygląd gospodarstwa domowego.

Zasady obowiązujące w Mieszkaniu Usamodzielnienia pozwalają im również na budowanie poprawnych więzi i relacji międzyludzkich, kształtowanie kompetencji społecznych oraz naukę norm etycznych, moralnych i kulturowych. Ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami publicznymi pozwala wychowankom na rozszerzenie swoich zainteresowań oraz pasji a zarazem kształtuje zaradność życiową niezbędną do usamodzielnienia.

Wychowankowie maja zapewnioną całodobową opiekę wychowawców, służących im radą, pomocą i wsparciem oraz dbających o ich prawidłowe wychowanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych. Dzieci objęte są kompleksową opieką medyczną w tym specjalistyczną. Maja dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości, którego celem jest zdobycie wykształcenia i przygotowania zawodowego. Stwarza im się warunki do fizycznego i intelektualnego rozwoju między innymi poprzez zajęcia sportowe, kompensacyjne, wyrównawcze, aktywizację zawodową.

Wychowankowie zachęcani są do podejmowania jak najczęściej samodzielnych decyzji, mierzenia się z konsekwencjami swoich zachowań. Mogą opuszczać teren mieszkania na określony czas. Objęci są również działaniami terapeutycznymi przy udziale Specjalistów Zespołu Mieszkań Usamodzielnienia oraz profilaktyką uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy w rodzinie oraz bezrobocia.

W Mieszkaniu Usamodzielnienia istotne jest również podtrzymywanie i wzmacnianie więzi wychowanków z bliskimi. Współpraca z rodziną, monitorowanie jej sytuacji to ważne aspekty dla rozwoju wychowanka. Zachowanie poprawnych relacji między rodziną a dzieckiem, ich naprawa, motywowanie do polepszenia sytuacji materialno-bytowej, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzica/opiekuna to podstawowe warunki zmierzające do powrotu wychowanka do rodziny.

Mieszkanie Usamodzielnienia uczy również solidarności i współdziałania młodych ludzi dla dobra wszystkich. Odbywają się w nim bowiem zebrania społecznościowe, na których to samorząd wychowanków wraz ze Specjalistami Zespołu Mieszkań Usamodzielnienia i wychowawcami omawiają aktualne problemy, potrzeby i plany. Wyrabia to w wychowanku poczucie szacunku do innych, odpowiedzialności, koleżeńskości i współtworzenia.

Mieszkanie Usamodzielnienia to miejsce, w którym młody człowiek może odbyć etap przejściowy między placówką a samodzielnością.

Regulamin Mieszkania Usamodzielnienia przy ulicy Popiełuszki 1/2

Obowiązki wychowanka:

 1. Obowiązkiem wychowanka jest aktywne uczestniczenie w przygotowaniu posiłków. Planuje jadłospisy tygodniowe.
 2. Chodzi po zakupy i racjonalnie planuje wydatki.
 3. Musi dbać o dane mu ubrania, czyścić obuwie, szanować przybory szkolne, odkładać wszystkie przedmioty na ich miejsce.
 4. Musi dbać o ład i porządek w swoim pokoju jak również w całym mieszkaniu oraz na naszym terenie.
 5. Obowiązkiem wychowanka jest opiekować się i pomagać młodszym.
 6. Musi dbać o zdrowie, ubierać się odpowiednio do pory roku.
 7. Chcemy, żeby nas szanowano i nie dokuczano więc szanujmy innych, nie przezywajmy, nie wyśmiewajmy się.
 8. Musi dbać o rzeczy osobiste, rzeczy wartościowe należy oddać wychowawcy do depozytu. Wychowawca nie odpowiada za ewentualne kradzieże.
 9. W czasie zabaw na boisku musi zwracać uwagę na bezpieczeństwo, nie wolno wchodzić na drzewa, przejawiać postaw ryzykownych.
 10. Należy korzystać ze sprzętu jaki mamy zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Korzysta z łazienek pojedynczo, kąpie się szybko mając na myśli kolegę, który czeka następny.
 12. Dba o stan techniczny mieszkania- nie wylewa wody na płytki a pozostałości po obiedzie do toalety, wietrzy pokoje, zakręca kaloryfery, kiedy wychodzimy, gasi żarówki, oszczędza wodę etc.
 13. Dyżury porządkowe wykonuje starannie.
 14. Raz w tygodniu- czwartek- odbywają się dyżury generalne.
 15. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych poza mieszkaniem uzależnione jest od jego zachowania oraz sytuacji szkolnej.
 16. Wraca ze szkoły i z zajęć w ustalonym czasie.
 17. W czasie pobytu poza domem (wycieczka, kolonie, sanatoria, zimowiska, kino) musi zachowywać się kulturalnie.
 18. W przypadku bezmyślnego zniszczenia czegoś w mieszkaniu wychowanek pokrywa koszty z kieszonkowego.
 19. Musi szanować pracę własną i innych.
 20. Musi oszczędnie gospodarować środkami chemicznymi.
 21. O dobrym zachowaniu i kulturze świadczy stosowanie zwrotów- ,,dziękuje”, ,,przepraszam”, ,,proszę”, ,,dzień dobry”.
 22. Ma obowiązek współorganizowania zajęć z wychowawcami oraz aktywnego w nich uczestnictwa.
 23. Korzysta z komputerów i telewizora za zgodą wychowawcy, pyta o możliwość wyjścia np. na podwórko.
 24. Korzystając z komputera nie włącza stron zakazanych, niedostosowanych do wieku. Zna zagadnienia cyberprzemocy.
 25. Korzystając z 3-godzinnej przepustki zachowuje się godnie, wraca o ustalonej porze.
 26. Ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich pracach na rzecz domu, placówki.
 27. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów, odurzania się innymi środkami. W przypadku do nieprzestrzegających zastosowane zostaną konsekwencje.
 28. W czasie nauki zachowujemy się cicho, szanujemy innych, pomagamy innym w nauce.
 29. Obowiązuje nas zasada sumiennej nauki, zdobywania dobrego zawodu, pomagania innym, szanowania przedmiotów będących w mieszkaniu.

Prawa wychowanka:

 1. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, środki czystości, bilety miesięczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw, opiekę medyczną, pomoc w nauce, miłą atmosferę. Organizujemy zajęcia dostosowane do potrzeb wychowanków. Wypełniamy wolny czas (ferie, wakacje, przerwy świąteczne) organizując wycieczki, zajęcia ruchowe, poznawcze itp. Nadzorujemy proces wychowawczy tak, by dziecko mogło jak najlepiej wejść w okres pełnoletności. Chcemy by potrafiło załatwiać sprawy administracyjne, by umiało rozsądnie gospodarować swoim majątkiem, umieć gotować, potrafi szukać pomocy w konkretnych instytucjach.
 2. Wychowanek ma prawo do nauki, korzystania z internetu.
 3. Każdy ma swoje łóżko, pokój z szafką, czystą pościel, miejsce do nauki.
 4. Może liczyć na wychowawców w każdej napotkanej trudności- począwszy od problemów egzystencjalnych aż do intelektualnych.
 5. Ma prawo za zgodą koordynatora oraz wychowawcy prowadzącego do udziału w zawodach pozaszkolnych, uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowe Domy Kultury itp.
 6. Ma prawo kontaktować się z rodziną, telefonować do bliskich, pisać listy, odwiedzać ich (za zgodą Sądu i Zespołu Wychowawczego).
 7. Raz w miesiącu dostaje kieszonkowe. Kwota może się zmieniać w zależności od zachowania wychowanka w ostatnim czasie.
 8. Dostaje odzież, która staje się jego własnością.
 9. Ma prawo do pomocy przy usamodzielnianiu się
 10. Ma prawo do poszanowania godności osobistej, wolności wypowiadania się. Nikt nie ma prawa nas oczerniać, wyzywać, przeklinać, śmiać się z nas itp.
 11. Ma prawo umacniać swoje przekonania religijne. Uczestniczyć w obrzędach.
 12. Ma prawo do opieki lekarskiej, pomocy wychowawców o każdej porze, kiedy jest taka potrzeba.
 13. Ma prawo korzystać ze sprzętu RTV i AGD zgodnie z jego przeznaczeniem
 14. Ma prawo wymagać respektowania ustaleń konwencji o prawach dziecka.