KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Tak dla Pomocy zostało założone przez grupę osób-pracowników i przyjaciół placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Myśl o założeniu stowarzyszenia dojrzewała od 2011 roku, ostatecznie na początku 2012 r. zebraniem założycielskim w dniu 11 stycznia 2012r. powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Tak dla Pomocy. W grupie inicjatywnej znalazły się takie osoby jak Natalia Lejbman, Grażyna Racławska, Jolanta Cunduri, Marlena Balcerzak, Małgorzata Ciabach, Krzysztof Jankowski, Bogumiła Miller.

Po dokonaniu wymaganych działań formalno-prawnych, 20 marca 2012 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego nasze Stowarzyszenie, powołane w celu podejmowania działań polegających na zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego głównie w obszarach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, resocjalizacji terapii i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz bezpieczeństwa, edukacji, zapobiegania patologiom społecznym, kultury i rozrywki, a ponadto sportu i ekologii.

Misja Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE "TAK dla POMOCY" zostało powołane do podejmowania działań zmierzających do:

 • marginalizacji i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec osób ubogich, chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo oraz
 • popularyzowaniu wzorów godnego życia osób z obszaru szeroko pojmowanego wykluczenia społecznego;
 • zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzin z małoletnimi dziećmi, nieletnich, osób samotnych i starszych, takich jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne.

DLA KOGO JESTEŚMY?

Adresatami działań naszego Stowarzyszenia są szczególnie dzieci, osoby i rodziny, które chcemy wspierać w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, umożliwiając im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

CEL NADRZĘDNY

Naszym celem nadrzędnym jest stwarzanie przestrzeni życiowej umożliwiającej doświadczanie siebie jako osoby wartościowej indywidualnie i społecznie, co wynika z definicji ludzkiej godności, poprzez zapobieganie sytuacjom związanych ze zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Stowarzyszenie Tak dla Pomocy realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności w zakresie:

 • wnioskowanie, inicjowanie i współdziałanie z władzami i administracją samorządową, zabiegając o to, by działania dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży były zadaniami priorytetowymi,
 • współpracę z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami powołanymi do zapobiegania patologii społecznych i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczanie zjawisk patologicznych zagrażających nieletnim,
 • prowadzenie własnych działań informacyjnych poprzez broszury, ulotki, spotkania, festyny, prelekcje, wykłady, seminaria, telefony zaufania, punkty konsultacyjno – poradniane, inspirowanie działalności publikacyjnej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
 • wprowadzanie własnych programów dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zlecanie opracowania takich programów podmiotom prawnym lub fizycznym,
 • gromadzenie środków dla realizacji zadań dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zabieganie o przyznanie dotacji, darowizn, fundacji, grantów itp.,
 • organizowanie w szkołach spotkań i prelekcji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 • organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla różnych grup zawodowych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji założeń statutowych,
 • zatrudnianie osób merytorycznie i fachowo przygotowanych do realizacji, ww. zadań i celów,
 • organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • prowadzenie badań w zakresie diagnozowania stanu i zagrożeń dzieci i młodzieży, przygotowanie działań innowacyjnych w tym zakresie, przedstawienie wniosków i raportów dot. stanu zagrożeń dzieci, młodzieży, rodziny – właściwym organom administracji państwowej, samorządowej, zainteresowanym instytucjom,
 • tworzenie innych form wspierania inicjatywy w zakresie profilaktyki zagrożeń patologią społeczną dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • tworzenie i realizację wszelkich programów dot. przeciwdziałania i zwalczania agresji,
 • zbiórki środków finansowych i materialnych na pomoc dzieciom i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego,
 • prowadzenie programów kształtujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności charytatywnej dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, rehabilitacji, ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
 • działalność sportowa i ekologiczna,
 • realizacja programów dla osób przejawiających agresję i ofiar przemocy.