Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo pectore” zostało powołane w 1999 r. przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy z inicjatywy jego pracowników.
Zgodnie ze statutem, celem działalności Towarzystwa jest wszechstronna pomoc dzieciom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a w szczególności pomoc wychowankom Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, który zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych. Towarzystwo prowadzi działalność charytatywną, kulturalną i rozrywkową na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin będących w sytuacji kryzysowej, podejmuje działania w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, upowszechnia idee wolontariatu i mentoringu w pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.