Wolontariuszem w naszej placówce może być osoba:

  • pełnoletnia
  • niekarana
  • która została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce
  • której predyspozycje psychofizyczne dają rękojmię należytego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków wobec wychowanków i placówki
  • posiadająca odpowiednie kwalifikacje (wskazany absolwent studiów wyższych o preferowanych kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, resocjalizacja, lub też osoba realizująca studia wyższe lub też posiadająca wykształcenie wystarczające dla realizacji przyjętych na siebie zadań i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych).

Aby zostać wolontariuszem należy zgłosić się do koordynatora Zespołu Wolontariuszy (p. Justyna Pawlak-Grubecka) z dowodem osobistym i zadeklarować chęć zostania wolontariuszem. Następnie należy wypełnić stosowną deklarację i oświadczenia oraz zapoznać się z regulaminem wolontariatu w BZPOW.

Osoba, która pragnie zostać wolontariuszem (kandydat na wolontariusza) odbywa staż kandydacki (okres próby), który trwa miesiąc. Pod koniec okresu próby zadaniem kandydata na wolontariusza jest zgłosić chęć podpisania porozumienia do koordynatora Zespołu Wolontariuszy. Każdy wolontariusz współpracuje z konkretnym wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, względnie z pracownikiem socjalnym lub nauczycielem szkoły przy BZPOW.

Po zakończonej pracy w danym dniu wolontariusz wypełnia kolejną rubrykę w karcie pracy wolontariusza.

Każdy wolontariusz ma prawo do otrzymania opinii o swojej pracy i zaświadczenia o wykonywaniu przez niego świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych prac.