Stowarzyszenie TAK dla POMOCY skupia wśród swoich członków osoby, które aktywnie promują mediację jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między stronami, co jest zgodne ze Statutem naszej stowarzyszeniowej działalności.

Działamy w Bydgoszczy od 2012 roku , w obszarze szeroko rozumianego zapobiegania wykluczeniu społecznemu i promowania konstruktywnych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę osób z uprawnieniami do pełnienia roli mediatora :

- Natalia Lejbman, w chwili obecnej zawieszona działalność mediacyjna ze względu na pełnienie funkcji ławnika.
Posiada : wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych i pracy socjalnej, studia podyplomowe m.in., z zakresu przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe, psychologia kliniczna, dyplomowany mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych nr 327/06/2007 w zakresie mediacji rodzinnej, certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych; rekomendacje Bydgoskiego Centrum Mediacji i Terapii, certyfikat mediatora Bydgoskiego Centrum Mediacji i Terapii.

 

- Krzysztof Jankowski , decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nr A-1362-24/15 został wpisany do Wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Posiada : wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki, specjalność opieka
i wychowanie, od 2001 roku biegły sądowy w zakresie pedagogiki przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, studia podyplomowe m.in., z psychologii klinicznej, organizacja pomocy społecznej, I stopień specjalizacji zawodowej – pedagogika opiekuńcza.

Mediator od 2000 r. – szkolenie podstawowe- Polskie Centrum Mediacji w ramach programu Senatu RP- Alternatywne Metody Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, 2000,2003

Kurs mediacje rodzinne – Bydgoskie Centrum Mediacji i Terapii

Kurs mediacje gospodarcze – Ministerstwo Sprawiedliwości,

- Marlena Rogóż, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nr A-1362-83/16 wpisana na listę stałych mediatorów sądowych.
Posiada : wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania - specjalność administracja publiczna, studia licencjackie na kierunku socjologia, szkolenie specjalizacyjne oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończone kursy m.in. z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz zamówień publicznych.
Mediator od 2016 r. – szkolenie podstawowe- Gildia Mediacyjna przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy,
Kurs mediacje w praktyce – Gildia Mediacyjna przy Wyższej Szkole Bankowej
w Bydgoszczy,
Kurs mediacje rodzinne – Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu,
Kurs mediacje gospodarcze – Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy,

 

 

Przedstawieni kandydaci stanowią naszą wizytówkę w zakresie działań mediacyjnych. Wielokrotnie uczestniczyli w tzw. Tygodniach Mediacji w sądach na terenie Bydgoszczy, w jednostkach pomocy społecznej czy pieczy zastępczej, profesjonalnie promując idee postępowań mediacyjnych. Każdego dnia udzielają wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie czym jest mediacja, jakie są jej zasady, cele i korzyści. Wielokrotnie postępowania prowadzone przez naszych mediatorów, zostały zakończone ugodami, które w większości są akceptowane przez Strony sporu a w ostateczności przez Sąd, przyczyniając się do skracania postępowań.

Osoby, które rekomendujemy dają Stronom i Sądowi gwarancję bezstronności, wykazują staranność we wzajemnym wysłuchaniu uczestników , przedstawieniu własnych racji i argumentów, odnalezieniu wspólnych interesów i zabezpieczeniu potrzeb, a także wypracowaniu możliwych rozwiązań, z zachowaniem wysokiego stopnia kultury osobistej zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Nasi mediatorzy pomagają skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.