BZPOW - Hostel

ul. Dunikowskiego 2

85-863 Bydgoszcz

tel/fax. 52 361 12 49

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka jest czynna całą dobę

Hostel udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną. Pomoc ma na celu odzyskanie przez osoby dotknięte kryzysem równowagi emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz kontroli nad własnym życiem, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Hostel realizuje funkcje:

1) diagnostyczno – konsultacyjną poprzez rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń,

2) terapeutyczną poprzez krótkotrwałe oddziaływania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania osób w kryzysie,

3) hostelową poprzez zabezpieczenie osobom noclegu, suchego prowiantu, odzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu.

Do zadań hostelu należy w szczególności:

1) udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

2) prowadzenia poradnictwa,

3) wzmacnianie pozytywnych stron osoby(rodziny) w danej sytuacji,

4) ujawnienie najważniejszych stron problemu, wskazanie na sposoby radzenia sobie z nim,

5) szukanie i zabezpieczenia miejsca pobytu osobie(rodzinie) na czas dłuższy w innym ośrodku,

6) organizację grup wsparcia, grup edukacyjno – terapeutycznych (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

7) reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach,

8) prowadzenie indywidualnych programów pomocy,

9) informacja telefoniczna (wsparcie) – oferta dla osób szukających pomocy przy zachowaniu anonimowości (do czasu uruchomienia Telefonu Zaufania).

Zadania hostelu realizowane są poprzez:

1) konsultacje psychologiczne (indywidualne i grupowe),

2) porady prawne,

3) konsultacje socjalne,

4) konsultacje wychowawcze,

5) grupy wsparcia,

6) poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe)

7) zapewnienie całodobowego schronienia w hostelu dla osób będących w kryzysie,

8) współpraca z interwencyjnymi służbami miejskimi (Policja, Straż Miejska, jednostki pomocy społecznej, MOPS, ROPS, Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Hostel dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

Funkcjonująca przy Hostelu Poradnia Rodzinna, służąca osobom niebędącym podopiecznymi Hostelu, realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, a w szczególności :

1. indywidualnych konsultacji :

– psychologicznych,

– pedagogicznych,

– socjalnych,

– kuratora,

– doradcy zawodowego.

2. Tworzenie grup wsparcia dla osób dorosłych o następującej tematyce: – program edukacyjno-rozwojowy dla ofiar przemocy, – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zarówno Hostel jak i Poradnia Rodzinna świadczy nieodpłatnie usługi dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy.